تاریخ شروع

00:00

سه‌شنبه - 1403/01/14

تاریخ پایان

00:00

پنج‌شنبه - 1403/01/16

آدرس

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

دانشجویان در کارگاه آموزشی Gas chromatography–mass spectrometry با اصول و مفاهیم کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی، پارامترهای مؤثر در عملکرد GC-MS، ورودی نمونه یا محفظه تزریق، ستون‌های کروماتوگرافی گازی (نصب و نگهداری)، منابع یونیزاسیون شامل یونیزاسیون الکترونی EI و شیمیایی CI، کالیبراسیون و تنظیم طیف‌سنج جرمی، انواع کتابخانه طیفی و جستجوی در کتابخانه، اندازه‌گیری کمی و آشنایی کامل با روش‌های کالیبراسیون و اصول سرویس و نگهداری GC-MS آشنا خواهند شد.