اطلاعیه و اخبار

آزمایشگاه

  • 13 نوشته

اطلاعیه مهم

  • 11 نوشته

پژوهشی

  • 8 نوشته

عمومی

  • 14 نوشته

نیاز به مشاوره دارید؟

مأموریت اصلی شاعا با عضویت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه‌ها، شناسایی، شبکه سازی و به اشتراک گذاری تجهیزات، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های سخت افزاری و نرم افزاری آزمایشگاه‌های تحقیقاتی کل کشور است، به نحوی که خدمات آنها در قالب شبکه های یکپارچة ملی، منطقهای و یا استانی، با کیفیت مناسب، درکوتاهترین زمان و با کمترین هزینة ممکن در دسترس اعضای هیأت علمی، محققان و متخصصان کشور قرارگیرد.