نمایش 1–6 از 9 نتیجه

Titrator

بدون امتیاز 0 رای
وضعیت :فعال / نام آزمایشگاه :آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی سهند / نام اپراتور: فاطمه ذاکری، علی جلالی / ISO 17025 :ندارد  
250,000 تومان

Fourier Transform Infrared Spectrometer

بدون امتیاز 0 رای
وضعیت :فعال / نام آزمایشگاه :آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی سهند / نام اپراتور:فاطمه ذاکری، علی جلالی / ISO 17025 :ندارد  
130,000 تومان

BET (Brunauer-Emmett-Teller)

بدون امتیاز 0 رای
وضعیت :در حال راه اندازی / نام آزمایشگاه :آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی سهند / نام اپراتور: / ISO 17025 :ندارد  
تماس بگیرید

Ultrasonic Homogenizer

بدون امتیاز 0 رای
وضعیت :فعال / نام آزمایشگاه :آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی سهند / نام اپراتور:فاطمه ذاکری، مهدیه پورعلی، علی جلالی / ISO 17025 :ندارد  
150,000 تومان

UV-DRS

بدون امتیاز 0 رای
وضعیت :فعال / نام آزمایشگاه :آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی سهند / نام اپراتور:فاطمه ذاکری، مهدیه پورعلی، علی جلالی / ISO 17025 :ندارد  
150,000 تومان

High Performance Liquid Chromatography(HPLC)

بدون امتیاز 0 رای
وضعیت :در حال راه اندازی / نام آزمایشگاه :آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی سهند / نام اپراتور: المیرا بیات، علی جلالی / ISO 17025 :ندارد  
تماس بگیرید